OZNÁMENIÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU

 

1. Úvod

Quality Research s.r.o., (dále jen „Společnost“) se zavazuje chránit vaše soukromí a nakládat s vašimi údaji transparentním způsobem. Společnost si uvědomuje důležitost zachování důvěrnosti a soukromí vašich osobních údajů. Tím, že nám svěříte vaše informace, bychom vás chtěli ujistit o našem závazku uchovávat takové informace v tajnosti. Podnikli jsme přiměřené kroky k ochraně důvěrnosti, bezpečnosti a integrity vašich informací.

 

2. Oznámení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto sdělení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám přehled o tom, jak Společnost shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, a informovat vás o vašich právech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů – dále jen „GDPR“), jakož i platné české legislativy. Toto prohlášení je určeno fyzickým osobám, které Společnost kontaktuje v rámci svých marketingových aktivit nebo těm, které společnost kontaktují a z jejich podnětu poskytnou své osobní údaje.

3. Údaje provozovatele

Quality Research s.r.o., Olomoucká 3419/7, Brno 618 00, IČ 14225956,

Zapsaná v obchodním rejstříku C 126969 vedená u Krajského soudu v Brně.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, +420 234 665 800

Kontakt: info@qualityresearch.cz

4. Jaké osobní údaje sbíráme

Osobní údaj je údaj týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na základě jednoho nebo více specifických faktorů fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby.

Tento dokument pokrývá veškeré osobní údaje, které nám dobrovolně svěříte nebo které získáme od našich partnerů.

Společnost shromažďuje a uchovává zejména tyto údaje:

i) Jméno a Příjmení

ii) E-mail

iii) Telefonní číslo

iv) Vztah k podnikatelské činnosti (jednatelství/obdobná pozice ve společnosti, živnost atd.)

v) Všeobecný zájem o konkrétní typ produktů nebo služeb

Společnost může shromažďovat uvedené informace přímo od vás (během marketingových kampaní pro klienty Společnosti) a/nebo od jiných osob včetně zprostředkovatelů údajů.

 5. Komu můžeme poskytnout vaše údaje

V rámci používání vašich osobních údajů pro účely uvedené výše můžeme poskytnout vaše údaje (s Vaším výslovným souhlasem) našim klientům. Vaše osobní údaje neposkytujeme plošně všem klientům, jenom těm, o kterých služby jste projevili zájem. Konkrétní příjemci Vašich osobních jsou oznámeni nejpozději při prvním kontaktu.

Kategorie příjemců osobních údajů:

- klienti naši společnosti, tj. obchodní, marketingové a finanční podnikatelské subjekty

6. Použití osobních údajů

Společnost bude používat, uchovávat, zpracovávat a nakládat s vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou.

Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výslovně a konkrétně pouze pro účely, pro které byly shromážděny (dále jen „omezení účelu“), přičemž společnost musí vyžadovat pouze informace potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny.

Vaše osobní údaje nepřenášíme mimo Evropský hospodářský prostor.

7. Právní základy pro zpracování osobních údajů

Vzhledem k naší činnosti je zpracování vašich osobních údajů nejčastěji založeno na vašem souhlasu. Souhlas musí být poskytnut svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně vyjádření vašich přání, které vyjádřením nebo jasným kladným jednáním znamená souhlas se zpracováním.

Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat e-mailem na adreseinfo@qualityresearch.cz

Za určitých okolností může společnost zpracovávat vaše údaje bez vašeho souhlasu. Následující se považují za nejrelevantnější:

i) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

ii) Společnost musí dodržovat různé zákonné povinnosti a požadavky (např. daňové zákony apod.), které postačují jako legitimní základ pro zpracování osobních údajů

iii) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, které jsou osobní údaje sdělovány, za podmínky, že tyto zájmy převažují nad právy, zájmy a základními svobodami osob.

8. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Společnost nebude uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nutné.

Doby uchovávání se stanoví s přihlédnutím k typu informací, které se shromažďují, a účelu, pro který se shromažďují, s přihlédnutím k požadavkům platným pro danou situaci a potřebě zničit zastaralé, nepoužité informace v co nejdříve přiměřené době.

Osobní údaje získané na základě souhlasu, za účelem marketingu mají retenční dobu 24 měsíců.

9. Správa vašich osobních údajů a ochranná opatření

Společnost přijala všechna vhodná organizační opatření, aby zajistila zabezpečení vašich osobních údajů. Kromě toho společnost zavedla Interní vzdělávací školení pro své zaměstnance. Zaměstnanci, kteří zpracovávají vaše údaje, jsou školeni, aby respektovali důvěrnost informací o zákaznících a soukromí jednotlivců. Porušení vašeho soukromí považujeme za nejvyšší prioritu a Společnost zlepší své interní postupy, aby zabránila takové události.

Společnost zavedla postupy týkající se ochrany vašich údajů. Přístup k vašim informacím mají pouze zaměstnanci, kteří potřebují mít přístup k informacím.

Kromě toho uchováváme osobní údaje v kombinaci zabezpečeného počítačového úložiště, zabezpečených serverů a čas od času, a pokud to bude nutné, uložíme je do papírových souborů. Společnost podnikla všechny potřebné kroky k ochraně osobních údajů, které uchovává, před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním.

I když implementujeme bezpečnostní opatření navržená k ochraně Vašich údajů, žádný bezpečnostní systém není nedobytný. Zároveň vzhledem k inherentní povaze internetu nemůžeme garantovat, že údaje budou v absolutním bezpečí před zásahem jiných, během přenosu přes internet nebo během uložení v našich systémech.

Příklady bezpečnostních opatření, která používáme:

- SSL technologie k zajištění plného šifrování

- PCI skenování pro aktivní ochranu našich serverů před hackery a jinými narušeními

- Šifrované a heslem chráněné databáze

- Antivirový software

10. Vaše práva

Právo na přístup

Máte právo na přístup k informacím, které o Vás zpracováváme. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na adrese info@qualityresearch.cz. Následně Vám poskytneme kopii Vašich údajů. K vyřízení Vaší žádosti můžeme požadovat dodatečné ověření Vaší identity. Následně Vám zašleme elektronickou kopii, pokud není vyžadován jiný formát. První požadavek na přístup k osobním údajům zařídíme bezúplatně, za každý další požadavek si můžeme účtovat administrativní poplatek.

Právo na opravu:

Pokud zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete nás kontaktovat, abychom je upravili a udržovali korektní údaje.

Právo na výmaz:

Pokud si z jakéhokoli důvodu budete přát vymazání Vašich osobních údajů, můžete nás jednoduše kontaktovat. Některé údaje musíme archivovat pro splnění zákonných povinností, vezměte prosím na vědomí, že takové údaje nemohou být vymazány v zákonem předepsané lhůtě.

Právo namítat zpracování osobních údajů

Můžete namítat vůči zpracování osobních údajů a my pozastavíme jejich zpracování, pokud neexistuje vážný důvod pro jejich další zpracování.

Právo na přenosnost:

Můžete nás požádat o získání nebo přenos osobních údajů jinému provozovateli, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy a je prováděno automatizovanými prostředky.

Právo na omezení zpracování:

Můžete nás požádat o zúžení okruhu účelů, pro které zpracováváme osobní údaje

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a my ukončíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu poskytnutého souhlasu okamžitě.

Právo podat hlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo oznámit národní autoritě pro ochranu osobních údajů jakékoli pochybnosti o našich zpracovatelských aktivitách, pokud jsme Vám neposkytli adekvátní vysvětlení v přiměřené době. V Čechách je národní autoritou pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, +420 234 665 800

 

11. Otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, chcete získat přístup nebo změnit své informace nebo chcete podat stížnost, nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti můžete nám poslat e-mail na adresu info@qualityresearch.cz.

12. Změny

Čas od času můžeme změnit tento dokument. Pokud provedeme jakékoli změny, zveřejníme je na této stránce a změníme „datum poslední změny“. Pokud provedeme podstatné změny tohoto dokumentu, sdělíme Vám je přímým způsobem, buď emailem nebo prohlášením na naší internetové stránce.